Vi erbjuder medicinska och genetiska tester och tjänster som inte alltid fås via offentlig vård.

Nyheter

10/8: Vi vill komma i kontakt med personer med relevant kompetens som vill jobba extra någon eller några kvällar i veckan med provtagning. I nuläget mycket coronatestning och reseintyg, men även annan provtagning förekommer. Ca 2 timmar per kväll 18-20. Gärna 2-3 kvällar per vecka. Kan anpassas efter individuellt önskemål. Kontakta oss i så fall på info@gendoktorn.se så berättar vi mer.

3/8: Begränsad kapacitet under tiden 5-12 augusti pga ledigheter.

1/8: Genom samverkan kan vi inom kort erbjuda provtagning i Skåne (ffa kring Malmö/Lund). Detta omfattar initialt virusdiagnostik och friskintyg. Verksamheten tillåter flexibel mobil provtagning.

20/7: Vårt team har nu också utökats med två personer. Vår provtagningskapacitet kommer därmed att öka i Göteborg, men inom kort också i Borås.

Epost: info@gendoktorn.se
Bokning: https://boka.se/gendoktorn

mvh

Dr Lars

Verksamhetsområden

Vi startade under 2018 med att erbjuda tjänster och rådgivning till företag och privatpersoner med intresse för genetiska förutsättningar och risker inom några utvalda områden. Egentligen började det långt tidigare med införandet av den då nya metoden NIPT inom området fosterdiagnostik. Faktiskt deltog vi då (2014) i bildandet av den första privata aktören som erbjöd detta test på den svenska marknaden. Vi deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genetisk diagnostik. Exempelvis kan nämnas validering och kvalitetssäkring av nyutvecklade genetiska tester och analysmetoder.

Våra tjänster utvecklas kontinuerligt. Vi vill dock begränsa oss till områden med högt medicinskt värde och där vi har unik egen kompetens och kontakter i vårt nätverk som vid behov kan ge väsentliga bidrag i kunskapsutvecklingen. Nedan följer några av de områden inom vilka vi arbetar.

Mest efterfrågat

Virusdiagnostik

Detektion av virus-RNA med PCR teknik

Denna typ av test är det som används i det akuta skedet för att påvisa pågående sjukdom och smittsamhet. Såväl känslighet som specificitet är mycket hög.
 
I nuläget analyserar vi tisdagar, torsdagar och fredagar. Analysen startar vid 11-tiden. Svar med intyg (på engelska) erhålles samma eftermiddag/kväll. Exempelvis om provet tas efter kl 11 på en fredag kommer analysen att utföras efterföljande tisdag. Tas provet innan kl 11 på en dag då vi kör analyser, så kommer svaret att vara klart samma kväll.
 
För bokning av test och prisuppgift, se https://boka.se/gendoktorn

Virusdiagnostik är ett brett område, men den pågående epidemin leder just nu till ett fokus på SARS-CoV-2. Detta virus leder framför allt till luftvägssymptom där torrhosta och feber också är mycket vanliga symptom. Som vid de flesta andra virusinfektioner förekommer också värk i muskler och leder, huvudvärk, allmän trötthet, halsont, snuva, lukt- och smakpåverkan. De flesta insjuknade upplever milda symtom och tillfrisknar relativt snabbt. Inkubationstiden uppges från 2 till 8 dagar. Sjukdomstiden ligger vanligen mellan drygt 1-2 veckor, men betydligt längre tider förekommer.

Smittsamheten under infektionen varierar under förloppet. Det råder olika uppfattningar om smittsamhet efter att man blivit symptomfri. Tidigare har det rekommenderats att stanna hemma 2 dygn. Vissa studier hävdar dock att en inte oväsentlig smittorisk kan förekomma upp till drygt 1 vecka efter symptomfrihet.

Däremot finns grupper av personer som oftare får ett besvärligare sjukdomsförlopp. Bland riskfaktorer kan nämnas ålder (över 70 år), hjärt/kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, rökning, svår diabetes, svår neurologisk sjukdom med påverkan på andningsfunktion.

Fosterdiagnostik NIPT
fosterdiagnostik

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken och erbjuds av företaget Life Genomics i Göteborg som ett första screening-test för s k trisomier. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov. Om NIPT visar misstänkt kromosomavvikelse så rekommenderas fortfarande traditionellt fostervattenprov. Svar erhålles normalt inom 1-2 veckor efter av vi fått blodprovet oss till handa.

Observera att vi inte tillhandahåller andra kontroller eller aktiviteter kring graviditeten. (NIPT erbjuds t ex via barnmorskeenheter där också rådgivning, ultraljud, kliniska undersökningar, etc ingår.) Dock erhåller du en läkarbedömning av ditt resultat och har möjlighet att diskutera detta per telefon. När du bokar tid för provtagning så var noga med att graviditeten har nått vecka 10+0 eller senare när provet tas.

NIPT Norge
NIPT er godkjent i Norge fra 38 år. Yngre kvinner er så langt henvist til prøvetaking i utlandet. Vi har for øyeblikket ikke muligheten til å sende NIPT til / fra Norge. Interesserte har derfor måttet reise til oss i Gøteborg for prøvetaking. Kontakt oss via e-post eller direkte på reservasjonssiden for å avtale tid. Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr andre kontroller eller aktiviteter angående graviditet (eksempel ultralyd, kliniske undersøkelser etc).

Två produktvarianter
Det går också vanligen för båda produktvartianterna ovan att som tillägg göra en könsbestämning av barnet och även analysera s k könskromosomavvikelser. Bland dessa kan nämnas XO (Turner) samt XXY (Klinefelter). Observera dock att NIPT primärt är ett test av trisomier och att kön- och könskromosomanalyser inte alltid kan genomföras om t ex den fetala DNA-koncentrationen är för låg. Vi tar därför inte ut någon extra avgift för dessa extra analyser och kan inte heller garantera att svar kan erhållas avseende detta.

Se även fostertest.se

Övrigt

Cancerrisk Stockholm3

PSA har länge använts för att detektera sjukdomar i prostata. En vidareutveckling av detta test är det s k Stockholm-3 för bedömning av risken för prostatacancer.

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet. Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3 (eller Sthlm3). Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Läs mer på sthlm3.se

Testet har dock inget bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer. Bland fördelarna med Sthlm3 kan nämnas följande:

  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Har möjlighet att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar och rekommendation samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Testet ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker i Uppsala. Svar erhålles inom 5-6 veckor.

Sthlm3 bestående av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer.

Observera dock följande: För att det kompletta genetiska testet inom ramen för Sthlm3 skall utföras krävs ett PSA-värde på 1,5 µg/l eller mer. I annat fall avbryts analysen då risknivån anses försumbar. Vi rekommenderar därför att du har testat PSA (t ex via din vårdcentral) och att du ligger över denna nivå innan du beställer Sthlm3.

Demens ApoE

Det finns ingen känd enskild gen som är den direkta orsaken till Alzheimers sjukdom. Däremot har andra gener funnits korrelera med risken för sjukdom, bl a har ApoE-genen visat sig inverka.

Farmakogenetik

Farmakogenetisk bidrar till att göra medicinering mer anpassad. Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt.

Anlagsbärartest

Varje individ bär på två uppsättningar av de flesta arvsanlag, en från vardera föräldern. Vid s k recessiva sjukdomar krävs två icke fungerande gener för att sjukdomen skall manifestera sig.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB
Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

Epost: info@gendoktorn.se
Web: https://gendoktorn.se
Bokning: https://boka.se/gendoktorn