Stockholm 3

Allmänt

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet. Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3 (eller Sthlm3). Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Läs mer på sthlm3.se

Testet har dock inget bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer. Bland fördelarna med Sthlm3 kan nämnas följande:

  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Har möjlighet att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar och rekommendation samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Testet ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker i Uppsala. Svar erhålles inom 5-6 veckor.

Test för bedömning av risk för Prostatacancer - "Sthlm3"

Sthlm3 bestående av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer.

Observera dock följande: För att det kompletta genetiska testet inom ramen för Sthlm3 skall utföras krävs ett PSA-värde på 1,5 µg/l eller mer. I annat fall avbryts analysen då risknivån anses försumbar. Vi rekommenderar därför att du har testat PSA (t ex via din vårdcentral) och att du ligger över denna nivå innan du beställer Sthlm3.