Virusdiagnostik

Allmänt

Virusdiagnostik är ett brett område, men den pågående epidemin leder just nu till ett fokus på SARS-CoV-2. Detta virus leder framför allt till luftvägssymptom där torrhosta och feber också är mycket vanliga symptom. Som vid de flesta andra virusinfektioner förekommer också värk i muskler och leder, huvudvärk, allmän trötthet, halsont, snuva, lukt- och smakpåverkan. De flesta insjuknade upplever milda symtom och tillfrisknar relativt snabbt. Inkubationstiden uppges från 2 till 14 dagar. Sjukdomstiden ligger mellan drygt 1-2 veckor.

Smittsamheten under infektionen varierar sannolikt under förloppet. Det råder olika uppfattningar om smittsamhet efter att man blivit symptomfri. Tidigare har det rekommenderats att stanna hemma 2 dygn. Vissa studier hävdar dock att en inte oväsentlig smittorisk kan förekomma upp till drygt 1 vecka efter symptomfrihet.

Däremot finns grupper av personer som oftare får ett besvärligare sjukdomsförlopp. Bland riskfaktorer kan nämnas ålder (över 70 år), hjärt/kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, rökning, svår diabetes, svår neurologisk sjukdom med påverkan på andningsfunktion.

1) Detektion av virus RNA med s k qPCR teknik.

Denna typ av test är det som används i det akuta skedet för att påvisa pågående sjukdom och smittsamhet. Testet är jämförelsevis dyrt (2450 SEK) och kräver avancerat laboratoriearbete. Känsligheten är mycket hög. Svarstid ligger vanligen mellan 1-2 dygn.

Virusdiagnostik sker i det akuta skedet genom detektion av viruspartiklar. Med qPCR kan virus genetiska material (DNA eller RNA) påvisas. Studier har visat att det genetiska materialet i vissa fall kan detekteras även efter genomgången infektion då viruspartiklar i sin helhet inte längre förekommer.

Att testa för pågående infektion och smittsamhet görs via analys av virus-RNA på slemhinna. Det hittills vanligaste sättet är att använda test som är avsedda att tas i näshålan. Testet skall tas på rätt sätt för att undvika obehag och för att maximera utbytet och säkerställa att tillräcklig mängd biologiskt material fås med. Mer info i denna länk: Ang beställning Coronatest.

När vi mottagit testmaterialet skickar vi det för fortsatt analys. Testet baseras på qPCR-analys av virus-RNA. Testet är validerat och CE-IVD godkänt. Svar erhålls normalt inom 48 timmar. Analyssvar fås via telefon eller e-post. Vid positiva svar kommer anmälan till smittskyddsenhet att krävas. Vi genomför provtagning i Göteborg och Stockholm. Kontakta oss på telefon eller e-post så tar vi en kort diskussion kring hur det i ditt fall blir bäst att arrangera för testning.

2) Detektion av antikroppar IgG/IgM mot virus.

Antikroppar bildas av immunförsvaret efter en tids sjukdom för att besegra virus. Denna typ av test visar ffa om en person tidigare haft infektionen covid-19.

  • Laboratorietester (ELISA) har hög säkerhet, men kräver venös blodprovstagning och har en svarstid på 1-2 dygn. Dessa är helt klart bäst ur ett kvalitetsperspektiv med en känslighet kring ca 98-99%. Pris per test (moms utgår ej): Antikroppar IgG med ELISA: 1400 SEK.

  • Snabbtester finns, men dessa uppvisar lägre känslighet (ca 60-90%). Är till för dom som nöjer sig med denna lägre tillförlitlighet. Pris per test (moms utgår ej): Snabbtest antikroppar IgG/IgM: 600 SEK.

Vi vilken tidpunkt antikroppar kan detekteras är dock inte helt entydigt. Denna typ av test lämpar sig därför sämre för analys av pågående infektion. Däremot kan testet vara av värde för att i senare skede konstatera om individen haft infektionen. Sannolikt indikerar förekomst av antikroppar att individen har en viss immunitet mot sjukdomen. Kunskapen om detta är i fallet SARS-CoV-2 dock ej helt säkerställd.

Provtagning för antikroppstester tas antingen som venöst blodprov (ELISA) eller kapillärt (snabbtest).

För bokning av test sker detta enklast via https://boka.se/gendoktorn/info.