Personuppgiftspolicy

1. INTRODUKTION

Gendoktorn Medicinsk Service AB (härefter benämnt “Gendoktorn”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med att du begär att Gendoktorn genomför någon av Gendoktorn tillhandahållna tjänster, såsom genetiska tester Stockholm-3, Farmakogenetik, m.m. (tillsammans benämnda ”Tjänsterna”). Syftet med Gendoktorns behandling av personuppgifter är för att tillhandahålla och genomföra Tjänsterna. ”Personuppgiftspolicyn” är till för att du ska känna dig trygg med att Gendoktorn som personuppgiftsansvariga hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, allmän dataskyddförordning/GDPR (”tillämplig Dataskyddslagstiftning”). En förutsättning för att kunna ta del av Tjänsterna är att du lämnar efterfrågade personuppgifter till Gendoktorn. Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma behandling av personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, ålder, längd och vikt.

3. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

”Känsliga Personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet, genetiska uppgifter och läkarbesök. Inom ramen för Tjänsterna kan Gendoktorn komma att behandla Känsliga Personuppgifter som rör aktuella medicinska förhållanden, provsvar, samt frivilligt angivna uppgifter och patienthistorik.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Gendoktorn behandlar som utgångspunkt dina Personuppgifter endast om du lämnat samtycke. Ditt samtycke till personuppgiftsbehandling inhämtas enligt separat handling i samband med att du godkänner Tjänsterna, vilket innebär att du samtycker till att Gendoktorn använder och behandlar dina Personuppgifter och Känsliga Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i Personuppgiftspolicyn. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att Tjänsterna dock inte längre kan tillhandahållas till dig. Personuppgifter kan vidare komma att behandlas om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet rörande Tjänsterna med dig efter en intresseavvägning om Gendoktorns berättigade intresse väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter.

5. VAD ANVÄNDER GENDOKTORN PERSONUPPGIFTER TILL?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifter är hänförliga till att Gendoktorn ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna och behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Personuppgifter är nödvändiga för att administrera, handlägga, riskbedöma och göra uträkningar inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna. Personuppgifterna används även i syfte att upprätta en rapport baserat på resultaten ifrån Tjänsterna som sedan skickas till dig.

6. INFORMATION FRÅN ANNAN

I vissa fall kan Gendoktorn komplettera de av dig lämnade Personuppgifter med information som lämnats av offentliga källor. Gendoktorn kan även få Personuppgifter från tredje part i syfte att kunna tillhandhålla Tjänsterna. I detta fall krävs ett föregående samtycke ifrån dig.

7. INFORMATION TILL ANNAN

Gendoktorn kommer inte att utan ditt tillstånd lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av Personuppgiftspolicyn. Gendoktorn kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Gendoktorn kan komma att anlita tredje part för tjänster i anslutning till Tjänsterna. Tredje part kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade för Tjänsterna. Gendoktorn kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att tredje part ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Gendoktorn kommer även kräva av tredje part att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna (iii) tillförsäkrar dig om att denna överföring sker i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med tredje part om personuppgiftsbehandling. Här följer en lista på sådan tredje part som i enlighet med ovan kan komma att motta Personuppgifter: – Karolinska Universitetslaboratoriet (inom ramen för tjänsten Stockholm-3). – Abomics Oy (inom ramen för tjänsten Farmakogenetik). För det fall Gendoktorn omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan Gendoktorn överföra Personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

8. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Gendoktorn kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) utan ditt föregående samtycke. För att Gendoktorn ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna kan det i vissa fall krävas att Personuppgifter, remiss och prov, överförs till tredje land. Skulle en sådan överföring av Personuppgifter vara nödvändig kommer samtycke att inhämtas från dig. Gendoktorn kommer även kräva av tredje part att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna samt (iii) tillförsäkrar dig om att denna överföring sker i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med tredje part om personuppgiftsbehandling.

9. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Gendoktorn förbehåller sig rätten att revidera Personuppgiftspolicyn från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i dokumentets huvud som ”Giltig från”. Om Gendoktorn gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Gendoktorn att publicera dessa ändringar på www.gendoktorn.se. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Gendoktorn ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer Gendoktorn att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Gendoktorn personuppgiftsbehandling.

10. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Dina Personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och Gendoktorn kommer att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Hur länge Personuppgifter lagras beror på vilken Personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De uppgifter du lämnar till Gendoktorn kommer lagras enligt principerna nedan och därefter, i vissa fall, för en period som är nödvändig och har stöd lag. Gendoktorn kommer som huvudregel att lagra: a. uppgifter kopplade till Tjänsterna, under minst ett (1) år men maximalt två (2) år; b. signerade pappersremisser och beställningsformulär under sju (7) år fysiskt samt fyra (4) år genom nätverkslagring; c. resultatrapporter och genotypningsresultat i minst ett (1) år; d. faktureringsunderlag under sju (7) år.

11. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om vilka (om några) Personuppgifter Gendoktorn behandlar om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter samt att få dina Personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter Gendoktorn behandlar om dig, få Personuppgifter om dig raderade och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om Gendoktorn behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss, se punkt 15 ”Kontaktuppgifter” nedan.

12. COOKIES

12.1 Vad är cookies?
En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan Internetansluten enhet för att identifiera besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren.

12.2 Har Gendoktorn cookies på sina webbplatser?
Ja. Gendoktorn använder cookies på sin webbplats för att förbättra webbplatsen och tillhandahålla tjänster och funktioner till sina användare. Du kan begränsa eller inaktivera användning av cookies via din webbläsare.

12.3 Kan jag inaktivera eller ta bort cookies?
Varje typ av webbläsare erbjuder sätt att begränsa och ta bort cookies.

13. SÄKERHET

Gendoktorn har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Gendoktorn sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar kan Gendoktorn komma att använda krypteringsteknik när Gendoktorn överför sådana Personuppgifter över Internet till Gendoktorns servrar. Gendoktorns medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Gendoktorns regler för informations- och IT-säkerhet, Personuppgiftspolicyn och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av Personuppgifter.

14. KLAGOMÅL

Om du har klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

15. KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om Personuppgiftspolicy eller angående Gendoktorn behandling av Personuppgifter, kontakta:

Gendoktorn
Org. nr 559151-6678
Odinsgatan 28
SE-411 03 Göteborg
E-post: info@gendoktorn.se