Våra tjänster

Dokument

Livsmedelsverket – Om mikrobiom

Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

gendoktorn@outlook.com

Se oss på Facebook

Mikrobiomtest

Det har under lång tid pratats om och marknadsförts tester av tarmflora, s k mikrobiomtest. Mikrobiomets betydelse har med tiden också kommit att bli mer intressant även i vetenskapliga sammanhang. Att föda, olika mediciner, etc via tarmfloran spelar roll för välbefinnandet har varit erfarenhetsmässigt känt sedan länge och stöds nu också av forskningen. Dessutom finns det starka indikationer på att mikrobiomet har betydelse för en lång rad sjukdomar, varav många är av inflammatorisk karaktär. Bl a nämns

– neurologiska och psykiatriska sjukdomar
– autoimmuna sjukdomar, t ex diabetes och reumatologiska sjukdomar
– IBS och andra tarmtillstånd/sjukdomar
– hjärt/kärlsjukdomar
– hudsjukdomar

Vi har nu möjlighet att erbjuda ett mikrobiomtest via vår samarbetspartner Luxia Scientific.

Om du vill beställa mikrobiomtest
  • Beställ genom att skicka oss ett e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen eller via meddelandefunktionen under kontakt-menyn.
  • Vi skickar därefter ett testkit hem till dig. Du tar provet och postar den förfrankerade medföljande lådan. Provtagningsinstruktioner medföljer testet.
  • Svarstiden kan variera, men 4-6 veckor är vanligt.
  • Vi kontaktar dig per telefon eller mail för att återkoppla resultatet.
  • Om det blir aktuellt med någon form av kostrådgivning så samarbetar vi med duktiga rådgivare.

Priset hos oss för test och provsvarsanalys är 4450 kr (momsfritt).

Dina resultat finns tillgängliga inom cirka 4-6 veckor. Resultatet presenteras i form av en pdf-rapport på cirka tio sidor. Rapporten innehåller följande:

– Introduktion
– Mångfalden i ditt mikrobiom
– Klassificering av bakterier, enterotypes
– Två bakteriegener associerade med god hälsa
– Mikrobiota och sport
– Kortkedjiga fettsyror
– Mikrobiom och allergier
– Probiotika
– Resultatsammanfattning

Värdena i resultatrapporten motsvarar en relativ fördelning av olika bakterietyper och dessutom i relation till ett genomsnitt hos en grupp utvalda friska individer. Resultaten är pedagogiskt redovisade. Ett gott råd kan dock vara att alltid söka professionell rådgivning innan du gör större förändringar av din kost eller livsstil.

För den teknisk intresserade kan nämnas att den genetiska analysen baseras på 16s och variationer i v3-v4 regionerna. De bakterietyper som analyseras kategoriseras inom de 9 stammarna Actinobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Firmicutes, Fusobacteria, Lentisphaerae, Proteobacteria, Tenericutes and Verrucomicrobia.

Mer om mikrobiomtest

Intresse riktas bl a mot tarmflorans förmåga att på olika sätt påverka slemhinnebarriären i tarmen, att på egen hand producera proteiner som är viktiga för människan och att medverka i nedbrytningsprocesser av ämnen som via födan når tarmen och därigenom interagerar med människans metabolism. Vid extrema obalanser i bakterieflora uppstår klassiska och tydliga sjukdomstecken (diarréer, feber, smärtor). Vid andra tillfällen mer subtila eller långsiktiga symptom som kanske inte alltid tidigare har verifierats i vetenskapliga studier, men där nu forskningen börjar närma sig nya förklaringsmodeller.

Uppenbart är att tarmfloran påverkar tarmslemhinnans barriärfunktion samt upptag av olika närings- och andra ämnen. Detta har i sin tur en inverkan på övriga mänskliga organismen. Uttrycket av gener (dvs produktion av kroppsegna proteiner) kan påverkas, immunförsvaret och dess respons kan påverkas, etc. Det torde inte vara helt osannolikt att mikrobiomet har en påtaglig inverkan på en lång rad sjukdomstillstånd där olika former av immunförsvarsrespons involveras. I litteraturen nämns exempelvis

– neurologiska och psykiatriska sjukdomar
– autoimmuna sjukdomar, t ex diabetes och reumatologiska sjukdomar
– IBS och andra tarmtillstånd/sjukdomar
– hjärt/kärlsjukdomar
– hudsjukdomar

Vi skall dock vara medvetna om att det idag inte finns någon fullständig kunskap om kopplingen mellan mikrobiom och olika sjukdomstillstånd. Att testa den individuella bakterieflorans innehåll kan därför inte alltid ge några tydliga svar. Dock vet vi att den individuella variationen är stor. Bl a påverkas floran av kostinnehållet, men också av historiska händelser såsom t ex antibiotikaanvändning. Det finns dock mycket som talar för att den allmänna sammansättningen och balansen, dvs inbördes proportioner, mellan olika bakterietyper spelar roll. Mikrobiomtest kan dock redan i nuläget avslöja större obalanser i bakteriefloran.